Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

"Het hoort er nu eenmaal bij als je als Eva online je 'APPELS' gaat verkopen. Vergeef me de zakelijke taal van deze voorwaarden. Ik hoop dat je veel plezier hebt van je 'APPEL' en wil je vragen, vooral met de 'APPELS' van textiel voorzichtig om te gaan met reinigen. Ik werk veel met vintage stoffen en deze zijn vaak niet opgewassen tegen onze moderne wasmiddelen. Een sopje met een shampoo is de beste methode als je twijfelt over hoe te wassen. Graag tot ziens bij Eva's Appels!"

Evasappels (http://www.evasappels.nl)

Hierna te noemen: EVASAPPELS

1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via verkoop op afstand, binnen Nederland, door EVASAPPELS, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Waarbij onder verkoop op afstand wordt verstaan, bestellingen gedaan via de website www.evasappels.nl, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zullen door EVASAPPELS op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen.


2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en inclusief verpakkingskosten en tenzij anders vermeld exclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. EVASAPPELS behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door koper. Prijzen op internet kunnen afwijken van prijzen in de winkel doordat verzendkosten soms in de websiteprijs zijn meegerekend. Wanneer er staat, inclusief verzendkosten betekent dat in principe verzenden binnen Nederland. Voor verzenden naar Belgie gelden andere (soms zelfs goedkopere) verzendkosten. Voor andere landen dan Nederland en Belgie worden de verzendkosten altijd opnieuw berekend.


3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden. De gegevens met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste gedurende de digitale bestelling bevestigd.

EVASAPPELS behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met koper een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan. Facturen worden enkel op aanvraag per e-mail verzonden.

Omdat EVASAPPELS ook op marktjes staat met spullen uit de website kan het voorkomen dat een artikel verkocht is op het moment dat de bestelling is geplaatst. EVASAPPELS streeft ernaar de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter heeft een bestelling online door bovengenoemde reden altijd een secundaire behandeling. Wilt u zeker weten of iets nog aanwezig is kunt u telefonisch contact opnemen.


4 - Bevestiging

De door EVASAPPELS geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen EVASAPPELS en haar klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.


5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven nadat koper een bestelling plaatst. Mocht een product niet (meer) voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt EVASAPPELS, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte. Een bestelling kan dan overgaan in een zoekopdracht na overleg met de klant. Indien EVASAPPELS niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal EVASAPPELS gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.


6 - Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling. Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens EVASAPPELS in verzuim kan geraken. Goederen reizen voor risico van EVASAPPELS. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan EVASAPPELS te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.


7 - Verzendkosten

Alle goederen worden standaard onverzekerd verzonden. De verzendkosten zijn op basis van voornoemde inbegrepen. Over aangetekende zending of verzending naar het buitenland kunnen andere afspraken gemaakt worden.

EVASAPPELS houdt het recht voor deze kosten te allen tijde te kunnen wijzigen. De hoogte van verzendkosten zullen op ondubbelzinnige wijze op de website van EVASAPPELS bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen met een hoger gewicht dan 10kg, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoudt EVASAPPELS zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval EVASAPPELS gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.


8 - Betalingen

Betalingen via de webshop www.evasappels.nl dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Alle bestellingen worden uitgeleverd na vooruitbetaling. In bijzondere gevallen kan EVASAPPELS besluiten hier van af te wijken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na besteldatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. EVASAPPELS aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. EVASAPPELS is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper. Ook kan EVASAPPELS overgaan tot het opnieuw ter verkoop aanbieden van het product wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan.


9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van EVASAPPELS totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door koper in ontvangst genomen zijn.


10 - Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier koper 7 werkdagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en in de originele verpakking retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of girorekening nummer te noteren. Koper dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

EVASAPPELS aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoopbedrag plaatsvinden. De door koper aan EVASAPPELS betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. EVASAPPELS behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan, mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Van dit retourrecht zijn uitgesloten :

- Verbruiksgoederen;

- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop” of anderszins aangeduide actie artikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door koper.


11 - Garantie

EVASAPPELS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig, nalatig, onzorgvuldig of ongeschikt gebruik, foutief aansluiten, molest, valschade en in vergelijkbare situaties. Van de bovenstaande algemene garantiebepalingen zijn tevens uitgesloten:

- Verbruiksgoederen;

- Goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als "uitverkoop" of anderszins aangeduide actie artikelen ten tijde van het plaatsen van de bestelling. De goede werking van de bovengenoemde producten wordt slechts gegarandeerd op de dag dat koper deze in ontvangst neemt, dit tenzij anders aangegeven. Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient koper een garantieclaim/retourzending per email bij EVASAPPELS aan te melden onder opgave van factuur- en/of order nummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. Koper dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. EVASAPPELS aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.


12 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van

EVASAPPELS vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen prive-gebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door EVASAPPELS is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.


13 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft EVASAPPELS de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.


14 - Aansprakelijkheid

Op alle door EVASAPPELS aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. EVASAPPELS kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van koper. EVASAPPELS kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. EVASAPPELS kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens EVASAPPELS nakomen, waardoor EVASAPPELS niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.


15 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


16 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.


17 - Persoonsgegevens

EVASAPPELS zal door koper verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden. EVASAPPELS verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om koper op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten, waarbij koper de mogelijkheid geboden wordt deze informatie niet te willen ontvangen.

Blank